HVP > Povinné ručení HVP> Bezeškodní průběh HVP

Bezeškodní průběh "BONUS" u HVP

Pravidla uznání bonusu

 • Nezapočítává se bonus z období před 1. 1. 2000.
 • Bonus převoditelný z jakékoliv pojišťovny.
 • Maximální výše bonusu je aktuálně 55%.
 • Za každých 12 měsíců bezeškodného průběhu vzniká nárok na 5% slevu ze základní sazby.
 • Bonus lze převádět mezi fyzickou a osobou samostatně výdělečně činnou.

 Za každou rozhodnou událost, tj. za každou vyplacenou pojistnou událost, se strhává- 36 měsíců bezeškodní doby. Přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění, tzv.malus, pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění.

Jak doložit doklad o bonusu (bezeškodní průběh)

Potvrzení o bezeškodném průběhu doložte písemně na adresu pojistitele.

Výňatek ze Všeobecných pojistných podmínek HVP

Systém bonus/ malus

1. Slevu na pojistném za bezeškodní průběh pojištění odpovědnosti, tzv. bonus, poskytne pojistitel ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění. Rok 2000 je pro účely načítání bonusu rokem výchozím.

2. Přirážku k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění, tzv. malus, pojistitel uplatňuje ke dni počátku pojištění, resp. k výročnímu dni počátku pojištění.

3. Výše bonusu / malusu je určována aktuální rozhodnou dobou.

4. Rozhodná doba je doba trvání pojištění upravená v důsledku vzniku rozhodné události. Sleduje se v celých měsících.

5. Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná událost s výplatou pojistného plnění bez ohledu na míru účasti pojištěného na vzniklé škodě, není-li ujednáno jinak.

6. Rozhodná doba se zvyšuje za každý celý měsíc doby trvání pojištění. Za každou rozhodnou událost se snižuje délka rozhodné doby vždy o 36 měsíců ke dni pojistné události.

7. Pojistitel započítá kladnou prokázanou rozhodnou dobu z předchozího pojištění téhož pojistníka, pokud předchozí pojištění odpovědnosti zaniklo před 12 a méně měsíci. Záporná rozhodná doba z předchozího pojištění se na nově vzniklé pojištění odpovědnosti započítá vždy celá.

8. Pojistitel na základě originálu potvrzení od předchozího pojistitele nebo výjimečně písemného čestného prohlášení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu, přizná odpovídající bonus nebo uplatní malus ve stanovené výši podle bodu 10 tohoto článku. Pojistitel ověří výši rozhodné doby v databázi škod ČKP 3NP/1/2008 a v případě zjištění rozdílu bude postupovat v souladu s bodem 9 tohoto článku.

9. Bylo-li na základě nepravdivých, nedoložených nebo neúplných skutečností stanoveno nižší pojistné, než by pojistitel stanovil znaje veškeré skutečnosti, má pojistitel právo na zaplacení rozdílu pojistného od počátku pojištění a úhradu vzniklých nákladů s tím související ve výši 500,- Kč.

10. Konkrétní výše pojistného se určí jako základní pojistné náležející k daným limitům pojistného plnění pro konkrétní tarifní skupinu vozidel upravené koeficientem náležejícím k vypočtené rozhodné době dle následující tabulky:

Kód stupně Bonusu B/ malusu M

 • M2 - 13 a méně 30 %
 • M1 - 12 až - 1 10 %
 • Z 0 až 11 0 % 0 %
 • B1 12 až 23 - 5 %
 • B2 24 až 35 - 10 %
 • B3 36 až 47 - 15 %
 • B4 48 až 59 - 20 %
 • B5 60 až 71 - 25 %
 • B6 72 až 83 - 30 %
 • B7 84 až 95 - 35 %
 • B8 96 až 107 - 40 %
 • B9 108 až 119 - 45 %
 • B10 120 až 131 - 50 %
 • B11 132 až 144 - 55%
 • B12 144 a více - 60%

Tiskové zprávy

 • 6. 10. 2019
  Svaz průmyslu: zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí
  více informací »
 • 6. 10. 2019
  Schillerová: Návrhem bankovní daně by ČSSD porušila koaliční dohodu
  více informací »

Zobrazit všechny zprávy »


Kalkulator

Novinky

Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Hasičské noviny 8.3.2013 zveřejnili rozhovor s obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny o činnosti a produktech společnosti. více »

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP

Počet vozidel s poviným ručením, registrovaných v databázi České kanceláři pojistitelů, neustále roste. K 30.6.2011 již přesáhl 6,7 milionů vozidel a za poslední rok narosl o více než 130 tisíc. více »

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybr... více »