HVP > Povinné ručení - Poradna> Jak zrušit povinné ručení

 

Jak zrušit povinné ručení

 

Prodali jste vozidlo, motorku nebo byste rádi změnili pojišťovnu? Jste správně. Připravili jsme přehled možných výpovědí povinného ručení přímo pro Vás. (Právník by sice řekl, že výpovědí jsou pouze varianty 1,2 a 5 z níže uvedeného seznamu, ale pro normální lidi je to všechno prostě výpověď, tak u toho zůstaňme) 

 • Výpověď pojištění může provést pouze pojistník nebo jím pověřená osoba s plnou mocí

Výpověď pojistné smlouvy je nezbytné vždy zaslat písemnou formou s vlastnoručním podpisem a vyžadovanými doklady, které jsou uvedeny níže u jednotlivých důvodů výpovědí. Doporučujeme výpověď podat na pobočce pojišťovny nebo zaslat pojišťovně doporučenou listovní zásilkou, vždy Vám zůstane v ruce doklad o předání nebo odeslání.

 

Přehled možných výpovědí povinného ručení

 1. Výpověď do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy
 2. Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období
 3. Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování apod.) 
 4. Zánik pro neplacení
 5. Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události
 6. Ukončení smlouvy dohodou
 7. Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění (likvidace, vyřazení vozidla)
 8. Ukončení z důvodu odcizení vozidla
 9. Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření
 10. Zánik smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

 

Jak postupovat při výpovědi pojištění

 

1. Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy

 

Tato možnost výpovědi pojištění dovoluje pojistníkovi, který si například rozmyslel nákup vozidla, nebo nalezl výhodnější nabídku pojištění, ukončit řádně platnost pojištění.

Výpověď je nutné podat písemně do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta a pojištění zaniká až uplynutím této lhůty. Např.: pojištění uzavřeno 6. 2., výpověď byla doručena 4. 4., pojištění zaniká po 8 dnech tj. 12.4. (vzor ZDE).

 

2. Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období

 

Tato možnost výpovědi pojištění se nejčastěji používá, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď. Výpověď je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období tj. před výročním datem, který je dnem počátku pojistné smlouvy. Např: výroční den je 31. 12., výpověď tedy musí být doručena pojišťovně nejpozději 19. 11. (vzor ZDE).

POZOR! I když platíte pojistné čtvrtletně nebo pololetně, je pojistné období u většiny pojišťoven roční, takže výpověď lze tímto způsobem podat pouze jednou ročně.

 

3. Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla (prodej, darování apod.)

 

Tato možnost se uplatňuje při změně vlastnictví vozidla. Změnu je povinen nahlásit původní vlastník vozidla, pojistník nebo dědic vozidla a to bez zbytečného odkladu po okamžiku změny vlastnictví. Pojištění není po změně vlastníka automaticky převoditelné na nového vlastníka!

Žádost o ukončení pojištění je nutné podat písemně a to okamžitě po změně s přiloženou kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Pojištění zanikne dnem oznámení změny pojistiteli tj. dnem doručením písemné žádosti (vzor ZDE).

 

4. Zánik pro neplacení pojistného

 

Tato možnost ukončení pojištění nastává v případě, že opomenete zaplatit pojistné, nebo se rozhodnete neplatit pojistné. Je nutné počítat s tím, že to vede k zániku pojištění. V zákoně je uvedeno, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. I když pojištění tímto způsobem zanikne, nárok pojišťovny požadovat zaplacení trvá i nadále!

 

5. Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události

 

Tuto možnost výpovědi můžete využít jak Vy, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události. Výpověď je nutné podat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

 

6. Ukončení smlouvy dohodou

 

Tato možnost zániku pojištění je uskutečněna dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna). Upozorňujeme, že pojišťovna není povinna na dohodu přistoupit (a zpravidla nepřistoupí).

Návrh dohody je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.

 

7. Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění (likvidace, vyřazení vozidla)

 

Tato možnost je užívána v případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat např. likvidace, vrakoviště., a bylo zároveň vyřazeno z evidence vozidel na dopravním inspektorátu. Žádost o ukončení je nutné podat písemně a to neprodleně s přiloženým dokladem o vyřazení vozidla. Pojištění zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel (vzor ZDE).

 

8. Ukončení z důvodu odcizení vozidla

 

Tato možnost je užívána v případě, kdy bylo vozidlo odcizeno a majitel nechce nadále nést břemeno odpovědnosti. Žádost je nutné podat písemně s přiloženým protokolem o odcizení vozidla od Policie ČR (vzor ZDE).

 

9. Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření

 

Jedná se o zákonnou možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Doporučujeme rozhodnutí oznámit písemně pojistiteli a zároveň i zprostředkovali on-line pojištění. Nicméně pokud již pojištění běží, má pojišťovna nárok na proporcionální část pojistného za období, které pojištěním kryla, takže tato možnost není nijak významně odlišná od varianty 1 (kde je dokonce lhůta na "rozmyšlenou" celé 2 měsíce, a ne pouze 14 dnů).

 

10. Zánik smlouvy s důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

 

Tato méně známá možnost výpovědi pojistné smlouvy rovněž přímo vyplývá ze zákona. V případě, že pojišťovna na nové pojistné období navrhne změněnou výši pojistného (nejčastějí vyšší, ale nemusí být), s výjimkou změny vyplývající z aplikace bonusu za bezeškodní průběh, má klent právo do 1 měsíce od obdržení informace o změně vyjádřit svůj nesouhlas (písemně), čímž smlouvy ve výročí zanikne (vzor ZDE).

V takovémto případě není nutné dodržet 6 týdenní výpovědní lhůtu (viz bod 2) a klient může pojištění vypovědět prakticky kdykoliv před začátkem nového období. Jelikož pojišťovny vesměs informaci o pojistném na následující období neposílají doporučeně, je prokázaní dodržení, či nedodržení, 1 měsíční lhůty fakticky nemožné, a pokud klient zatím nezaplatil (čímž by de facto akceptoval navýšení pojistného), může o ukončení pojištění požádat kdykoliv před koncem pojistného období.

 

Doporučení: 

1. Vždy při zasílání výpovědi připojte k výpovědi  i žádost o zaslání potvrzení o (beze)škodném průběhu pojištění.

2. Ve výpovědi nikdy neuvádějte konkrétní datum ukončení pojištění. Pokud by uvedené datum nesouhlasilo se zákonnou lhůtou, mohla by výpověď bých chápána jako nejednoznačná a na základě toho neplatná!  

 

Vzorové formuláře naleznete ZDE

Tiskové zprávy

 • 6. 10. 2019
  Svaz průmyslu: zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí
  více informací »
 • 6. 10. 2019
  Schillerová: Návrhem bankovní daně by ČSSD porušila koaliční dohodu
  více informací »

Zobrazit všechny zprávy »


Kalkulator

Novinky

Hasičská vzájemná pojišťovna své produkty nezdražila

Hasičské noviny 8.3.2013 zveřejnili rozhovor s obchodní ředitelkou Hasičské vzájemné pojišťovny o činnosti a produktech společnosti. více »

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP

Počet vozidel s poviným ručením, registrovaných v databázi České kanceláři pojistitelů, neustále roste. K 30.6.2011 již přesáhl 6,7 milionů vozidel a za poslední rok narosl o více než 130 tisíc. více »

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybr... více »